علت بارش شدید باران تابستانی چه بود؟
یکی از اعضای هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد گفت: گسترش کم فشار در قسمت پایین جو بر روی مرکز جنوب ایران همراه با انتقال سمت شمال پرفشار منطقه گرمسیری و انتقال مقدار قابل توجهی رطوبت از اقیانوس های جنوبی، شرایط مناسبی را برای وقوع بارندگی فراهم می کند و محاصره شدیدی را در ایران ایجاد کرده است.