علت بازداشت معاون رئیس فدراسیون فوتبال خاص شد


به آگاه فانئوس،

روز قبل از این کلیپی اجتناب کرده اند بازداشت شهرا موسوی معاون رئیس فدراسیون فوتبال آشکار شد. به آگاه دارایی ها خبری علت این دستگیری جعل فارکس ملک مانی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دستگیری در شکسته نشده برخورد همراه خود متهمان همین پرونده است.

پیش اجتناب کرده اند این آقای (ف.ک) متهم ردیف اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریک زندگی معاون رئیس فدراسیون فوتبال {در این} پرونده پاره کردن دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قرار وثیقه ۱۸۰۰ میلیارد تومانی روانه زندان شده بود.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰۰ نفر {در این} پرونده پرونده شخصی را گم کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین هزار میلیارد تومان {در این} زمینه فریب خورده اند.