عمران خان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلید پاکستان. شک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسادت
در زمان حمله روسیه به اوکراین، عمران خان در مسکو اجتناب کرده اند انتخاب رئیس جمهور روسیه حمایت کرد، در حالی کدام ممکن است منصفانه مقام ارشد ارتش پاکستان همراه خود تقاضا برای توقف هرگونه عملیات ارتش مخالفت کرد.