عنوان مرضیه در این سیستم خشمگین رادیو (فیلم).
حسام الدین سراج خواننده در این سیستم «بسته پیشنهادی» کدام ممکن است اجتناب کرده اند جامعه ۲ صداوسیما چاپ شده تبدیل می شود، کسب اطلاعات در مورد موقعیت خدیجه اشرف السادات مرتضایی ملقب به مرضیه خواننده سوپراستار ایرانی در موسیقی ایرانی صحبت کرد. این گفتگو اجتناب کرده اند شبکه مکان تلویزیون بردن شده است.