غیبت استخدام جرم است
بر اساس قانون غیبت استخدام جرم است و قانون صراحتاً مقرر می دارد که در صورت استخدام غیبت برای بار اول ۲۹۵ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال جریمه نقدی و برای بار دوم دو برابر و سه برابر می شود. مسئول دولت برای سومین بار از خدمات دولتی اخراج می شود.