فدراسیون فوتبال جستجو در همدست تجاری


به گزارش وانانیوز، 

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در راستای شفاف‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم نمودن شرایط برابر جهت بهره‌برداری تجاری اجتناب کرده اند فضاهای تبلیغاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدزای شخصی در تذکر دارد نسبت به تعیین همدست تجاری فدراسیون اجتناب کرده اند طریق فراخوان نهایی اقدام نماید. بر این مقدمه، اجتناب کرده اند تمامی کسی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی مجاز دعوت می‌شود در صورت احتمال دارد همکاری همراه خود این فدراسیون در موضوع مذکور را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رئوس مطالب ذیل، نسبت به حاضر مانکن پیشنهادی شخصی اقدام نمایند:

۱. عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشانی: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به نشانی: تهران، جاده شیخ‌بهایی شمالی، کوچه ۱۲ متری سوم، پلاک ۴،کدپستی: ۷۳۷۸۱-۱۹۹۵۸، تلفن‌های تصمیم: ۸۸۲۱۳۳۰۶-۰۲۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۲۱۳۳۰۷-۰۲۱، دورنگار: ۸۸۲۱۳۳۰۲-۰۲۱

۲. موضوع فراخوان: تعیین بهتر از مانکن پیشنهادی جهت مشارکت تجاری فدراسیون فوتبال کدام ممکن است به تفصیل در سند فراخوان تشریح می‌گردد.

۳. زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل اکتسابی سند فراخوان: ۱۴۰۱/۲/۱۰ لغایت ۱۴۰۱/۲/۲۴، حراست فدراسیون.

۴. شرایط اکتسابی سند فراخوان: نامزدها نمایندگی {در این} فراخوان همراه خود حاضر راه اندازی شد‌نامه مناسب شخصی به حراست فدراسیون می‌توانندسند فراخوان را اکتسابی ‌نمایند.

۵. زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل حاضر پیشنهادها: فینال مهلت حاضر مانکن پشنهادی برای همکاری همراه خود این فدراسیون براساس سند دریافتی، بالا وقت اجرایی روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ است کدام ممکن است باید توسط مشاور مناسب نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پاکت در بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممهور به مهر نمایندگی بهواحد حراست فدراسیون عرضه گردد.

۶. درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای فدراسیون فوتبال تحمیل نمی‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فدراسیون نسبت به بازرسی تمامی استراتژی ها ارسالی وتصمیم‌گیری باقی مانده جهت اقدامات قانونی {در این} خصوص اقدام خواهد نمود.

انتهای پیام/