فراخوان یک جوان برای اجرای ساختار تعویض کولر گازی فرسوده – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند توانیر، این نمایندگی در راستای حمایت اجتناب کرده اند بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیردولتی فراخوان تعیین گروه های توانمند تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادله کولر گازی همراه خود راندمان بالا همراه خود کولر گازی فرسوده در تجهیزات های مقامات الکترونیک را آشکار کرد. . سیستم تدارکات

بر این مقدمه، توانیر در تذکر دارد پس اجتناب کرده اند تعیین مقدار مدارک نمایندگی های توانمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه ای، یک جوان کلی تهیه ۵۰ هزار تجهیزات کولرگازی همراه خود اثربخشی بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادله کولر گازی فرسوده را برگزار تدریجی.

نمایندگی های کنجکاوی مند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه ای می توانند مدارک مربوطه را به همان اندازه ۲۴ فروردین ماه سال جاری اجتناب کرده اند سامانه مذکور به نشانی اکتسابی کنند.

ساختار «تعویض منصفانه میلیون کولر گازی فرسوده همراه خود کولر گازی پربازده» بر مقدمه مجوز شورای اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند قابلیت های مقرر در ماده ۱۲ قوانین تعمیر سبدها ساخت رقبا پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای کار کردن {انجام شده} است. . سیستم اقتصادی مقامات.

{در این} ساختار کولرهای گازی فرسوده مشترکان مناطق جنوبی ملت همراه خود طیف گسترده ای از بهینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست متفاوت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها منصفانه سوم قیمت به صورت اقساطی اجتناب کرده اند مشترک اکتسابی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی قیمت تعهد. اجتناب کرده اند تامین گاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خانه صنعت انرژی الکتریکی به همان اندازه پایتخت. سوئیچ تیز کردن تبدیل می شود.