فراکسیون اهل عرف مجلس شورای اسلامی حمله به اطلاعات آموزان در حرم رضوی را محکوم کرد.
علاوه بر این اجتناب کرده اند قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های امنیتی ملت می خواهیم کدام ممکن است در برخورد همراه خود این گونه تحرکات قاطعانه حرکت کنند.