فرسودگی ۵۰ هزار تخت بیمارستانی در ایران
اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل این پروژه‌ها بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است و اعتبار مورد نیاز برای تجهیز آن‌ها نیز حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.