فرمانده نیروی دریایی نظامی: تداوم حضور در آب های در سراسر جهان یکی اجتناب کرده اند نیازها ماست
فرمانده نیروی دریایی نظامی تصریح کرد: یکی اجتناب کرده اند این بخش ها نمایندگی در این سیستم های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام رزمایش های عملیاتی در صحنه دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان به صورت مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک همراه خود دعوت اجتناب کرده اند ملت ها است.