فرمان محدودیت رسانه های اجتماعی در قزاقستان
شرکت های تحت تأثیر شش ماه از زمان صدور این فرمان، فرصت دارند تا در قزاقستان ثبت نام کنند و دفاتر محلی خود را باز کنند.