فروش نان هوشمند (عکس)
نصب کارتخوان هوشمند فروش نان برای مبارزه با قاچاق آرد در ۱۵۰۰ نانوایی در استان کرمانشاه به عنوان ششمین استان در اجرای طرح هوشمند حمایت از نان در این طرح مردم می توانند نوع نان را در صفحه مربوطه و با قیمت های مصوب خریداری کنند. عمل.