فریاد، فریاد، فریاد "9" معترضان سراوان گیلان به تقاضا استاندار رشت برای اعتقاد به مقامات (فیلم)
حمیدرضا امامبنهی فرماندار رشت اجتناب کرده اند افراد سراوان کدام ممکن است جاده منتهی به محل دفن زباله را مسدود کرده اند، خواست به مقامات رئیس جمهور اعتقاد کنند کدام ممکن است افراد همراه خود قاطعیت پاسخ خواهند داد.