فوت ۱۰۱ مازندرانی در سال ۱۴۰۰به انگیزه حوادث کار
سنین ۳۱ به همان اندازه ۴۰ سال همراه خود ۲۴ فوتی بیشترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنین بیش اجتناب کرده اند ۶۱ سال همراه خود ۸ مورد کمترین اشیا در کلاس های سنی گزارش شده است.