فیلم/ نبرد نظامی روسیه همراه خود نظامیان اوکراین در ماریوپل
فیلمی اجتناب کرده اند دوم نبرد نظامیان روسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراینی در شهر ماریوپل را بیانیه می کنید.