فینال آمار جهانی کرونا
فرانسه علاوه بر این همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۲۶.۸ میلیون مورد، رکورد بیشترین اشیا بیماری عروق کرونر روده ها در این کره خاکی را در اختیار دارد.