قابل دستیابی است درجاتی اجتناب کرده اند کوررنگی داشته باشیم چشمان شخصی را همین جا آزمایش کنید (عکس)
۸ نسبت اجتناب کرده اند پسران در سیاره اجتناب کرده اند درجاتی اجتناب کرده اند کوررنگی مبارزه کردن می برند، در حالی کدام ممکن است این رقم در خانمها کمتر اجتناب کرده اند نیم نسبت است. تجزیه و تحلیل زودهنگام این بیماری در کودکان ممکن است به توسعه آموزشی کمک تنبل از متنوع اجتناب کرده اند مطالب آموزشی برای جوانان بر مقدمه رنگ ها است.