قیمت گوشت قرمز؛ امروز ۲۰ شهریور/ گلدان غاز ۲۸۳۵۰۰ تومان – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانقیمت گوشت گوسفند

نوع گوشت گوسفند قیمت هر کیلوگرم
ابگوشت ۱۱۸۲۰۰ تومان
خورش گوسفند ۲۸۳,۵۰۰ تومان
پای گوشت گوسفند ۱۸۹۰۰۰ تومان
گردن گوسفند ۱۴۵۰۰۰ تومان
آپارتمان گوسفند ۱۴۹۰۰۰ تومان
درست مغز گوسفند ۲۹۵۰۰۰ به انسان
سر گوسفند ۱۴۹۰۰۰ به انسان
درست با پای گوشت گوسفند ۱۸۳۶۰۰ به انسان
گوشت گوسفند ۶۵۰۰۰ به انسان
مزرعه گوسفند ۴۹۰۰۰ به انسان
کشتارگاه گوسفند ۱۴۰۰۰۰ به انسان
ماهیچه گوسفند ۲۰۵۲۰۰ به انسان
نخل گوسفند ۱۸۵۰۰۰ به انسان