لواندوفسکی راهی بارسلونا شد
نزدیکان لواندوفسکی گفتن کردند کدام ممکن است او همراه خود بارسلونا در تصمیم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق هایی {انجام شده} است.