ماجرای زائری کدام ممکن است مهاجم ۳ اطلاعات آموز را در حرم رضوی ساقط کرد (فیلم)
ظهر در این زمان ۳ روحانی در حرم رضوی مورد حمله همراه خود سلاح خنک قرار گرفتند.