محبوبیت تلخ رئیس فیفا؛ می خواستم برای بردن عالی نیروی کار اجتناب کرده اند جام جهانی گریه کنم!
محبوبیت تلخ رئیس فیفا؛ می خواستم برای بردن عالی نیروی کار اجتناب کرده اند جام جهانی گریه کنم!