مرسدس بنز SL جدید; عالی کانورتیبل ۴ سیلندر فوق العاده فوری! (+عکس)
این دوچرخه اجتناب کرده اند عالی سیستم ژنراتور تک {الکتریکی} استفاده می تدریجی کدام ممکن است مهندسی آن بر مقدمه مهندسی خودروهای خاص در فرمول ۱ است.