مستندساز دریافت کرد اسکار درگذشت
این کارگردان در سال ۱۹۸۲ برای فیلم مستند «ساده خوب کودک بی جا تولید دیگری» دریافت کرد جایزه اسکار بهتر از فیلم مستند بلند شد.