مسکو: آمریکا ۶۰ آزمایشگاه آلی نیروی دریایی در نزدیکی روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین دارد
هفته قبلی دوما را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدراسیون روسیه طرحی را برای تشکیل کمیسیون مشترک برای تصور ورزش آزمایشگاه های آلی در اوکراین تصویب کردند.