مصدومیت ممکن است در کره جنوبی تحریک کردن شد / خدمه سراسری را اجتناب کرده اند در گذشته باخت


به آموزش داده شده است فانئوس،

وحید امیری پس اجتناب کرده اند پیروزی ۲ بر صفر مقابل لبنان کسب اطلاعات در مورد غیبت شخصی {در این} دیدار {به دلیل} مصدومیت ذکر شد: متأسفانه مصدومیتی داشتم کدام ممکن است مزمن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند تفریحی همراه خود کره جنوبی شرایطم شدیدتر شد.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است مصدومیتش اجتناب کرده اند مکان نشات گرفته است، ذکر شد: بعد اجتناب کرده اند این در اختیار تجهیزات گلف هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر سیاتیک دارم کدام ممکن است {در این} مدت به سختی اذیتم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ماه بود کدام ممکن است این مصدومیت را داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه {به دلیل} همراه خود ملاحظه به اختلاف روزی کدام ممکن است همراه خود کره جنوبی داشتیم، نتوانستم شخصی را همراه خود آن تطبیق دهم، کدام ممکن است آسیب دیدگی ام را جدی تر کرد. برای دیدن نتیجه باید ام آر آی انجام دهم.

سراسری پوش کسب اطلاعات در مورد انگیزه باخت کره جنوبی ذکر شد: ۵۰ نسبت خدمه همراه با ما نبود. گیمرها تاثیرگذاری کدام ممکن است هم در مرحله یک مقدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در در اطراف دوم کمک زیادی به خدمه سراسری کردند، متاسفانه در آن مسابقه حضور نداشتند. می فهمید در سال های قبلی کدام ممکن است همراه خود کره جنوبی تفریحی می کردیم، مسابقات خرس فشار زیادی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید او فشار زیادی به خدمه وارد می کرد. با این حال دوباره این امتیازات قابل انجام است باخت ما به کره را توجیه نکند، با این حال اگر به خدمه سراسری ظاهر شد کنید، می توانید برای خدمه سراسری تقاضا بدهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش از حد اجتناب کرده اند آنها انتقاد نکنید.

انتهای پیام/