مصوباتی علیه ساخت/ تبعات خصمانه اعمال حقوق درگاه بر تجهیزات – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمصطفی طالقانی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار مهر در خصوص ابلاغ بند ص تبصره ۶ قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ کل ملت مبنی بر اینکه کلیه ماشین‌آلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه تولیدی، تجاری، معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی مشمول صنوبر حقوق درگاه است، اظهار کرد: بند ابلاغی در قوانین مذکور در تناقض درست همراه خود منویات مدیریت در سال جاری بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس در جهت جلوگیری اجتناب کرده اند ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال آفرینی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه کاهش توان تولیدکنندگان خانه شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند اساس‌های اقتصاد مقاومتی می‌شود.

رئیس هیأت مدیره صفحه بحث صادرکنندگان تجاری، معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان مهندسی ذکر شد: ماشین‌آلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه مذکور جزو ابزار حیاتی جاده ساخت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنبه تجاری ندارند لذا اعمال حقوق درگاه بر آن تبعات نامطلوبی بر ساخت خانه می‌گذارد.

وی افزود: این مشکل در شرایط افزایش ۶ برابری حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل گمرکی کدام ممکن است نتیجه بردن پول خارجی ۴۲۰۰ تومانی {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در حالی کدام ممکن است ارزش‌های بالای داروها اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار خرس تأثیر تحریم‌های خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش از حداکثر خوب ارزش پول سراسری، توانایی رقبا را اجتناب کرده اند تولیدکنندگان خانه در مخالفت با رقبای خارجی گرفته است، آثار سو بر ساخت داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افزایش قیمت تمام‌شده محصولات خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین جابجایی سود تهاجمی آنها در بازارهای جهانی شبح انتقادی برای بهبود صادرات ملت نیز است.

رئیس صفحه بحث صادرکنندگان تجاری، معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان مهندسی ادای احترام به شد: مقامات همراه خود بردن معافیت گمرکی تجهیزات ساخت، در امتداد طرف افزایش بیش اجتناب کرده اند ۵۰ درصدی ارزش حقوق‌ها اجتناب کرده اند عالی سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش نرخ تسعیر پول خارجی گمرکی اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری عملاً تصمیم افزایش قیمت‌ها را به کارخانجات ابلاغ کرده است.

وی تاکید کرد: این اقدام در مغایرت همراه خود چیز خوب در مورد بلعیدن‌کننده بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار موجود در را نیز خرس تأثیر قرار می‌دهد به منظور که همراه خود گرانی کالاهای تولیدی، بلعیدن‌کننده خانه نیز اجتناب کرده اند تبعات افزایش ارزش‌ها در اطراف نمانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام در نتیجه متضرر شدن مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ارزش‌های مسکن آنها احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تورم نیز دامن می‌زند.

طالقانی ذکر شد: صفحه بحث طی مکاتبات همراه خود نهادهای ذیربط به تبعات جبران‌ناپذیر قوانین مذکور ردیابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضای توقف اجرای بند ابلاغی را دارد.

به گزارش مهر، طبق بند (غ) ماده ۱۱۹ قوانین امور گمرکی، ماشین‌آلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه تولیدی، تجاری، معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی اجتناب کرده اند صنوبر حقوق درگاه معاف است با این حال در بودجه سال جاری این معافیت لغو شد.