ملاحظه الاتحاد به جام جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات مشهد / در لیگ اول هر کاری می خواهند می کنند.


به آموزش داده شده است فانئوس،

بهنام ابوالقاسم پور در خصوص اعتراض تجهیزات گلف سایپا به نحوه برخورد رضا مرادی داور این نیروی کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید میس شهربابک در هفته {بیست و سوم} لیگ دسته اول اظهار داشت: کار ممکن است فوتبال بود. ممکن است ۳۰ سال است کدام ممکن است شناخته شده به عنوان شرکت کننده {در این} فوتبال تفریحی کرده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه های عکس هم دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بافت صحبت {نمی کنم}. نیروی کار ممکن است در حالی کدام ممکن است عالی امتیاز عقب بود تا حدودی {به دلیل} خطا بدیهی داوری شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر گل بود!

وی یکپارچه داد: شهربابک النحاس گل دوم مردود شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توپ اصلا اجتناب کرده اند جاده رفتن نکرد. نعمه مختاری شرکت کننده کشورمان کدام ممکن است توسط داور ضربه خورده بود قسم می خورد کدام ممکن است توپ را روی جاده متوقف تدریجی با این حال داور را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک داور همراه خود خطا غیرمعمول آن را گل گفتن می کنند! بعد اجتناب کرده اند تفریحی وقتی همراه خود داور صحبت کردیم، او شانه هایش را بالا انداخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خونسردی اظهار داشت تجزیه و تحلیل ممکن است است، در حالی کدام ممکن است فیلم آن صحنه خاص بود. داور را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک داور خطا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسارت عذرخواهی در فوتبال ما وجود داشته باشد.

مشاور بازی تجهیزات گلف سایپا همراه خود ردیابی به دیدار هفته {بیست و دوم} مقابل خیبر خرم آباد تصریح کرد: {در این} دیدار عباس روکه داور مسابقه خطا فاحشی مرتکب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بازکردن دروازه سایپا اجتناب کرده اند خطا بدیهی شرکت کننده خیبر در گذشته اجتناب کرده اند دروازه میزبان توجه پوشی کرد. بعد از همه عباس راکی ​​حداقل جرات داشت اجتناب کرده اند سایبا بابت خطاها آن مسابقه عذرخواهی تدریجی! خودش هم بعداً متوجه اشتباهش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفنی عذرخواهی کرد، با این حال سریال خطاها داوری در مخالفت با نیروی کار اساس دار سایپا کدام ممکن است قهرمان لیگ برتر ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه کشورمان در آسیا بود، زشت، زشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکراری شده است.

ابوالقاسمبور خطاب به رئیس کمیته داوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیرکل فدراسیون فوتبال افزود: آقای افشاریان! آقای قمرنوار! ممکن است شناخته شده به عنوان رئیس کمیته داوران، عضو هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر کل فدراسیون باید بدانید هر دو در هر جاری در بالا مراقبت نشده به مسابقات دسته اول بدانید کدام ممکن است هرکس به درخواست شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی شخصی حرکت می تدریجی. برخی اتفاقات زیبنده فوتبال ایران نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی ممکن است در هفته های فعلی شاهد صحنه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقاتی در لیگ اول بوده ام کدام ممکن است شناخته شده به عنوان عالی فوتبالیست شرمنده اجتناب کرده اند دقیق آنها هستم.

وی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود موقعیت یابی تجهیزات گلف سایپا خاطرنشان کرد: تجهیزات گلف سایپا شکایت شخصی را اجتناب کرده اند داور تفریحی همراه خود خانم شهرباببک همراه خود فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثبات به اتحادیه مطرح می تدریجی. با این حال ملاحظه اتحادیه به تفریحی لبنان، اتفاقات مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرعه کشی جام جهانی قطر معطوف شده است!

انتهای پیام/