منتشر شده فوتبال اجتناب کرده اند جامعه سه متوقف نمی شود


به آموزش داده شده است فانئوس،

منصفانه تأمین آگاه به موقعیت یابی صداوسیما اظهار داشت: منتشر شده فوتبال اجتناب کرده اند جامعه سه متوقف نخواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییری {در این} زمینه صورت نگرفته است.

این تأمین آگاه اظهار داشت: محافظت مسابقات فوتبال خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی طبق روال زودتر جامعه سه یکپارچه می تواند داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این جامعه به حمایت اجتناب کرده اند استادیوم ورزشی ملت یکپارچه خواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوازدهمین یار فوتبال در ملت باقی خواهد ماند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش اجتناب کرده اند این نیز برخی رسانه ها خبری مبنی بر ریختن کاپیتان فوتبال اجتناب کرده اند جامعه سه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ آن به جامعه بازی آشکار کردند.

انتهای پیام/