منصفانه فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴ تشک کرونای جدید در خراسان شمالی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بجنورد، همراه خود پذیرش ۳۴ فرد مبتلا جدید طی ۲۴ ساعت قبلی، ۱۲۴ فرد مبتلا تحت تأثیر علائم کووید ۱۹ در جاری حاضر در بیمارستان های استانداری بستری شدند کدام ممکن است متاسفانه یکی اجتناب کرده اند مبتلایان عروق کرونر مرکز فوت کرد. محله.

بر ایده فینال نقشه رنگی کرونا شهرهای ملت، بجنورد وسط خراسان شمالی در وضعیت کرونا بنفش، ۳ شهر در رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ شهر در رنگ نارنجی قرار دارند.

واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت پوشش های بهداشتی مهم بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بیماری کرون است، به همین دلیل شهروندانی کدام ممکن است باقی مانده است واکسن کرون را بدست آمده نکرده اند هر دو برای نوبت سوم این سیستم ریزی شدند باید زودتر اقدام کنند.

نادیده تکل واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی ممکن است الگو کاهشی عفونت ها را معکوس تدریجی.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول اصرار دهید