منقل سوزی در آزمایشگاه پردیس ابوریحان دانشکده تهران / دانش آموز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناس آزمایشگاه در منقل سوختند.
رئیس پردیس ابوریحان: گزارش آموزشی سرپرست کالج حاکی اجتناب کرده اند عدم رعایت ایده ها امنیت توسط دانش آموز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناس در حین شکل است.