موسسه الرازی: برای تهیه واکسن سرخک مشکلی نداریم
سرخک، سرخجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلج اطفال اجتناب کرده اند جمله واکسن های ویروسی، دیفتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کزاز هستند کدام ممکن است توسط موسسه رازی ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار مقامات قرار گرفته است.