موسسه مالی‌ها اجتناب کرده اند سرمایه‌گذاری در طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک منع شدند


به گزارش خبرنگار مالی خبرگزاری فارس، راهبردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش‌های بخش بانکی در راستای مانترا سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند ساخت داده ها‌بنیان درست در این لحظه اجتناب کرده اند سوی معاونت امور موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه وزارت اقتصاد در مخلوط مدیران مسئله جامعه بانکی در وزارت اقتصاد حاضر شد.

{در این} مونتاژ مدیرکل محل کار امور بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه وزارت اقتصاد اظهار داشت: برای اولین بار در گذشته تاریخی نظام بانکی پوشش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردهای بخش همراه خود هدف هدایت دارایی ها به بخش ساخت، انضباط پولی مؤسسات اعتباری، انتخاب بخشی به فرآیند تهیه کنید پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش استاندارد اتصال مؤسسات اعتباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان تدوین شد.

به آگاه قربان اسکندری، براساس این راهبردها موسسه مالی‌ها اجتناب کرده اند سرمایه‌گذاری در طلا، پول نقد، املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات منع شدند.

به آگاه وی، ساختار موسسه مالی‌ها براساس خودتنظیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر شخصی موسسه مالی انجام می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای هدایت شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انضباط پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ممنوعیت سرمایه‌گذاری موسسه مالی در طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات اجتناب کرده اند جمله کسب مجتمع‌های تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر اجتناب کرده اند مواردی کدام ممکن است اجتناب کرده اند فرآیند تملیک به موسسه مالی می‌رسد ممنوع شده است.

مدیرکل محل کار امور بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه وزارت اقتصاد افزود: مؤسسات پولی اعتباری باید پوشش اعتباری شخصی را کدام ممکن است در سال قبلی ارائه شده است را ظرف عالی‌ماه به وزارت اقتصاد تسلیم کنند. 

اسکندری این را هم اظهار داشت: میل اعطای اعتبارات به ساختار‌های دارای توجیه فنی، مالی، زیست‌محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پیشرفت بالای ۸۰ نسبت اختصاص یابد. 

به آگاه وی، براساس پوشش‌های بخش بانکی، مدیریت مؤسسات اعتباری باید نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها را حداقل به میزان ۷۵ نسبت رعایت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری مکلف شدند بعد اجتناب کرده اند احراز صلاحیت رهن گیرنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب ضمانت اجتناب کرده اند بازگشت دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد رهن‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصارف، تسهیلات اعطا کنند. 

به آگاه مدیرکل بانکی، مؤسساتی کدام ممکن است سال در گذشته گمشده عملیات بوده‌اند امسال باید حداقل عالی‌ نسبت اجتناب کرده اند تسهیلات شخصی را به نمایندگی‌های داده ها‌بنیان بدهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مؤسسات اعتباری مجاز هستند به همان اندازه ۱۰ نسبت اجتناب کرده اند اعتبارات شخصی را به نمایندگی‌های داده ها‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتکر حاضر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات پولی اعتباری برای تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد به ابزارهایی در جهت تدوین ترازنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت‌های مورد نیاز اقدام کنند.

وی علاوه بر این اظهار داشت: موسسه مالی‌ها حداقل ۱۰ نسبت در تخلیه اوراق گام نسبت به سال در گذشته انبساط داشته باشند.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول هدایت کنید