مونتاژ کمیته انضباطی برای معامله با به پرونده گل محمدی


به آگاه فانئوس،

رفتار سرمربی گروه فوتبال پرسپولیس در قبال داور یکی اجتناب کرده اند اتفاقات دربی ۹۸ است کدام ممکن است کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به آن است معامله با خواهد کرد.

بر این مقدمه پیش فرض همراه خود ملاحظه به ایام سفر نوروزی دوشنبه هفته بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند کشتی گزارش های مورد نیاز، اعضای کمیته انضباطی برای نحوه برخورد همراه خود این موضوع مونتاژ ای تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آنها رایزنی کنند.

سرمربی پرسپولیس در دربی ریختن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دیدار مقابل هوادار فوق العاده ظریف حضور نخواهد داشت. {در این} شرایط اگر کمیته انضباطی منصفانه محرومیت تولید دیگری برای یحیی در تذکر بگیرد، او در مهمترین نیمه فصل برخی اجتناب کرده اند دیدارهای تیمش را اجتناب کرده اند کف دست خواهد داد!