مین یاب به سربازان اوکراینی {کمک می کند} (فیلم)
نظامی اوکراین اجتناب کرده اند سگ کودک جک راسل همراه خود حس بویایی مقاوم در چرنیهیو برای ایجاد چرخ دنده منفجره به جا مانده اجتناب کرده اند نظامی روسیه استفاده کرده است. ارائه دهندگان اورژانس اوکراین ویدئویی را آشکار کرد کدام ممکن است این خواننده را در استان چرنیهیو آرم می داد.