می توانیم در ۶ تفریحی جدیدترین جهشی غول پیکر داشته باشیم


به مشاوره فانئوس،

سینا اسدبیگی دانستن درباره جایگاه جدیدترین تیمش در لیگ برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهم جدول بودن تیمش ذکر شد: گروه ما در شرایط خوبی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در دیدار مقابل مسجد نفت سلیمان پیروز شویم، شرایطمان به این تعیین کنید {خواهد بود}. شبیه به. خیلی بیشتر است.” تعدادی از مکان خوشایند را اجتناب کرده اند کف دست دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه گل حریف آفساید بود با این حال آن دیدار را فراموش کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام هدفمان اینجا است کدام ممکن است شش تفریحی جدیدترین را همراه خود نتایج خوشایند ببریم.

هافبک گروه فوتبال ذوب آهن دانستن درباره اینکه خواه یا نه اجتناب کرده اند نتایج تیمش {در این} فصل راضی است هر دو خیر، دلیل داد: فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب های زیادی را پایین اوج گذاشتیم با این حال نتایج خوشایند ما اجتناب کرده اند منصفانه سطح آغاز شد. ما امسال ساده ۴ تفریحی را مساوی کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً شکست خورده ایم هر دو پیروز شده ایم. به معنای واقعی کلمه هستند برای گروه ما مساعد نبود کدام ممکن است کمتر مساوی کنیم، از در برخی اجتناب کرده اند مسابقات کدام ممکن است قادر خواهیم بود مساوی کنیم شکست خوردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اجتناب کرده اند تذکر امتیازی گروه ما را شکست داد. اگر به جای آن آن به جذب می کند رسیده بودیم، اکنون در کلاس پنجم جدول قرار می گرفتیم.

وی ذکر شد: گروه ما {در این} فصل نتایج خوبی کسب کرده است. ما همچنان می توانیم همراه خود ۴ امتیاز همراه خود گروه پنجم، جایگاه بهتری در جدول کسب کنیم. ما قادر هستیم در شش تفریحی جدیدترین جهشی غول پیکر داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از امتیاز قابل انجام را بگیریم.

انتهای پیام/