ناآرامی ها در کشمیر باعث کشته شدن خوب سرباز هندی شد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند تی. س تی.پلیس هند گفتن کرد کدام ممکن است به دلیل حمله ها معترضان کشمیری در شهر بی نظیر این ملت {بوده است} سرینگر کشمیر هند خوب سرباز هندی را کشت. به دلیل مشارکت پلیس هند در نشانه، حداقل ۴ غیرنظامی زخمی شدند.

در همین راستا پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان هندی جهان را محاصره کردند {جستجو کردن} من آغاز به دستگیری معترضان کردم.

پلیس هند شورشیان کشمیری را کدام ممکن است همراه خود مقامات هند می جنگند، بی ارزش این حمله ها دانست.

کشمیر اجتناب کرده اند سال ۱۹۸۹ همراه خود مقامات دهلی نو در بخش خرس مدیریت هند {در این} ملت می جنگد.

علیرغم اصرار هند بر حمایت پاکستان اجتناب کرده اند معترضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورشیان کشمیر، پاکستان این اتهامات را رد می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر کشمیری ها رویارویی هند را کشتی ای مشروع برای آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال می دانند. تاکنون یک دسته کامل غیرنظامی در نبرد برای استقلال کشمیر اجتناب کرده اند هند کشته شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید.