نظافت مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن شدن برای نماز
{در این} ویدیو نظافت مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی برای نماز را بیانیه می کنید.