نماینده مجلس: جریمه حجابی نیست که مردم را به بهشت ​​بکشاند
نوری قزلجه گفت: این راه و روشی برای ترویج اسلام و هدایت مردم نیست، ما باید نگاه خود را درست و اسلامی کنیم و با اندیشه اسلامی، دیدگاه اسلامی و راهکارهای اسلامی به دنبال اجرای اسلام باشیم، آن هم با هدف سعادت مردم. در شرع، نه دیدگاه تجاری.