نوک محدودیت های ترافیکی در چالوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرازاجتناب کرده اند امشب همراه خود تخلیه بار ترافیکی این محورها ممنوعیت تردد بزرگراه جنوب به شمال اجتناب کرده اند این محورها نیز تعمیر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون تردد در ۲ باند این ۲ محور در جاری انجام است.