نکونام: برای ورزشی فردا پیش بینی تیمی منحصر به فرد همراه خود تاکتیک های منحصر به فرد را داشتیم
برای این مسابقات این سیستم ریزی کاملی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی خواهیم کارکنان دوم گروه باشیم. همه کارکنان ها می خواهند کارکنان اول گروه باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه تمرکزمان بر اینجا است کدام ممکن است بتوانیم بیشترین امتیاز را اجتناب کرده اند گروه بگیریم.