نگاهی تشریفاتی به رویداد ملی "طراحی برای کودکان" ما نداریم
مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد با بیان اینکه در ماموریت جدید بنیاد در دوره گذشته ۱۴۷ کار و پروژه ویژه تعریف شده که به صورت ویژه پیگیری می شود، گفت: این پروژه ها به صورت هفتگی رصد و ارزیابی می شوند. ماهانه، سه ماهه و سالانه و برای نظارت. بهتر از آنها، ما یک سیستم مدیریت یکپارچه جامع برای پروژه های بنیاد طراحی می کنیم.