هدف جلسه شورا با مسائل مالی
نمایندگان مجلس پیشنهاد کمیته تلفیق تدوین سیاست کلی برنامه هفتم توسعه در خصوص ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت و نرخ ارز و کاهش هفت درصدی نرخ تورم در سال از هفتم را مورد بررسی قرار دادند. برنامه توسعه و تک رقمی شدن آن تا پایان برنامه فرا رسید.