هرتسگ همراه خود تصویب شورای برتر انقلاب زیبایی شناختی رئیس دانشکده اصفهان شد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شهر اصفهان، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در مونتاژ درست در این لحظه شخصی به ریاست ریاست جمهوری بر ایده تذکر شورای احراز صلاحیت رؤسای دانشکده ها حکم این قوانین جدید را تصویب کردند. روسای دانشکده ها ۷ دانشکده

حسین حرسیج رئیس دانشکده اصفهان یکی اجتناب کرده اند روسای هفت دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط آموزش برتر ملت است مونتاژ درست در این لحظه ریاست وی به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدعلی زلفی وزیر علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری روز ۲۱ آبان ماه سال قبلی گل هارچگ را به سرپرستی دانشکده اصفهان منصوب کرد.

انتهای پیام/۶۳۱۲۵




این را برای صفحه اول سریع دهید