هشدار وزارت بهداشت نسبت به افزایش شیوع سرخک در ملت (فیلم)
رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری همراه خود واکسن ذکر شد: سرخک در کودکان باعث ۱ به همان اندازه ۵ سهم از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر می‌شود. خطر ابتلا به سرخک در {افرادی که} دچار سوءتغذیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف ویتامین A هستند اصولاً است. برای جلوگیری اجتناب کرده اند ابتلای فرزندانشان به این بیماری، کفگیرها باید در سن ۱۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ ماهگی به طور مناسب واکسینه شوند.