هوای ناسالم در مناطق شلوغ تهران برای گروه های ظریف
علاوه بر این همراه خود کاهش وزش باد در ساعات پایانی روز جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش نسبی بازدید کنندگان در عصر، افزایش غلظت ذرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش استاندارد هوا در برخی اجتناب کرده اند پرترددترین مناطق در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی نخواهد بود.