هورمون "عشق" همراه خود مشکی چیکار میکنی؟
در پستانداران، اکسی توسین منصفانه جزء کلیدی در آسانسور روابط اجتماعی است.