واکنش شهرداری تهران در خصوص اصلاح سنگ قبرها با تصاویر زنان برهنه
در مورد تصاویر زنان محجبه نیز اصل انتشار غیرقانونی است، یعنی حتی نهادهای اداری، تجاری و غیره نیز نمی توانند از تصویر زنان محجبه در نمایش یا تبلیغات خود استفاده کنند. البته مشکل فقط جنبه تبلیغاتی نیست، بلکه استفاده از این تصاویر ممنوع و غیرقانونی بوده و مشخصات آن در قوانین کشور موجود است.