وحشیگری ارتش صهیونیست ها علیه پدر و مرد فلسطینی – جهیزیه | اطلاعات ایران و جهانخواهید کرد به بازخورد پاسخ می دهید »“خواهید کرد.

  • بازخورد تشکیل توهین و هرگونه تخلف علیه کسی حقیقی هر دو حقوقی چاپ شده نخواهد شد.
  • نظراتی کدام ممکن است فارسی نباشند و هر دو مرتبط همراه خود خبر نباشند چاپ شده نخواهد شد.