ورودی های جدید واجد شرایط کمک های مالی و معوقه دریافت می کنند
معارضین عشر اعلام شده یا افرادی که کمک هزینه آنها از اردیبهشت ماه ۱۳۰۱ قطع شده است می توانند جهت ثبت یا پیگیری اعتراض خود به سامانه اطلاع رسانی وزارت مذکور به نشانی و یا با شماره ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ تماس حاصل نمایند و تقاضای بررسی عشر خود را نمایند.