وزارت آموزش و پرورش: دبیرستان ها باید خوب ماه تولید دیگری به گروه بروند
خوب ماه به زمان نیمسال دوم دبیرستان اضافه تبدیل می شود.